WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

PLATINUM
  • Hạn mức thẻ : 3.000.000 VND.
  • Giảm 5% trên tổng giá trí hóa đơn.
  • Chương trình ưu đãi đặc biệt.
GOLD
  • Hạn mức thẻ : 8.000.000 VND.
  • Giảm 10% trên tổng giá trí hóa đơn.
  • Chương trình ưu đãi đặc biệt.
DIAMOND
  • Hạn mức thẻ : 15.000.000 VND.
  • Giảm 15% trên tổng giá trí hóa đơn.
  • Chương trình ưu đãi đặc biệt.